Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Helyi értékelési szabályzat

                                                                       

 

Söjtöri Óvoda

 

 

helyi értékelési szabályzata

 

Tartalomjegyzék

 

 

1.      A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése. 3

2.      Értelmező rendelkezések. 3

3.      A gyakornokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer. 4

4. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja. 4

5. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend. 5

6. Záradék. 6

MELLÉKLET.. 7

az egyes munkakörökben foglalkoztatott gyakornokok értékelési szempontjai 7

1.     Óvodai dajka. 7

 

 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése

 

Jelen szabályzat a Söjtöri Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki.

 

Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott, pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gyakornoki fokozatban lévő munkavállalók számára meghatározott előírásai alapján készült. Óvodánk helyi értékelési szabályzatában – tekintettel az intézményben alkalmazott munkavállalók körére – a 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében meghatározott alábbi nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörre vonatkozó szakmai követelményrendszert határoztuk meg:

 • dajka

Amennyiben a szabályzat hatályba lépését követően olyan gyakornoki fokozatba sorolandó, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő, egyben pedagógus szakképesítéssel is rendelkező munkavállaló kerül az intézmény munkavállalóinak körébe, akinek munkakörére vonatkozóan szabályzatunk nem tartalmazza a szakmai követelményrendszert, azt a munkába állást követő hat hónapon belül, de legkésőbb a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló gyakornoki vizsgájának megkezdését megelőzően legalább hat hónappal el kell készíteni.

Helyi értékelési szabályzatunk hatályba lépése 2016. október 1. napja.A helyi értékelési szabályzat óvodánk honlapjának „Dokumentumok” menüpontjában megtalálható. Szabályzatunkat módosítani kell, ha a Kormányrendeletnek a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra vonatkozó szabályainak megváltozása miatt ez szükségessé válik. Szabályzatunk módosítását kezdeményezheti az intézmény vezetője, vagy az intézmény nevelőtestülete.

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

A Szabályzat alkalmazásában:

 • Gyakornok: a hatályos munkajogi szabályok alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott.
 • Intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője.
 • Közvetlen felettes: a köznevelési intézmény szervezeti és működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt beosztást betöltő magasabb vezető.
 • Mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott.
 • Minősítő vizsga: a gyakornok által végzett szakmai munka értékelése.  

 

 

 

 1. A gyakornokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

 

3.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó általános követelmények: 

3.2.1. A gyakornok ismerje meg:

 • az intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét;
 • az intézmény alapvető jelentőségű szakmai-szervezeti dokumentumait, belső szabályozóit: pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv,
 • a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját;
 • a munka-, baleset- és tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat, előírásokat;
 • a gyermekek/tanulók, szülők, pedagógusok jogszabályban meghatározott jogait és kötelezettségeit,
 • a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket;
 • az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat, azok kötelező előírásait.

3.2.2. A gyakornok ismerje a meghatározó, a foglalkoztatási jogviszonyát meghatározó munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, a munkajogi szabályoknak és a munkaköri leírásban foglaltaknakmegfelelően lássa el munkaköri kötelezettségeit.

 

 

4. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja

 

4.1. A hospitálás

 

A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, valamint – ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató  intézményben történt – a hospitálásra kijelölt intézmény vezetője aláírásával igazolja.

4.1.1. A meglátogatott foglalkozások idejét és helyét tartalmazó féléves hospitálási tervet a gyakornok a mentorral és az intézményvezetővel a hospitálással érintett félév első napját megelőző tíz nappal egyezteti. A hospitálási tervben történő esetleges változásra is e határidő vonatkozik. 

4.1.2. A hospitálási napló tartalmazza:

 • a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, témáját;
 • a tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus nevét;
 • a tanóra, foglalkozás menetének, didaktikai mozzanatainak leírását;
 • a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,
 • a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.

4.1.3. A hospitálási naplót a meglátogatott tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt a mentornak be kell mutatni.

4.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése:

4.2.1. A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.

4.2.2. Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:

 • a munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek;
 • a munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka;
 • a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség, kreativitás;
 • a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat;
 • a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet;

 

4.2.3. Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható:

 • Kiemelkedő (3 pont)
 • Megfelelő (2 pont)
 • Kevéssé megfelelő (1 pont)
 • Nem megfelelő (0 pont)

4.2.4. A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet:

 • kiválóan alkalmas (80–100%)
 • alkalmas (60–79%)
 • kevéssé alkalmas (30–59%)
 • alkalmatlan (30% alatt)

4.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:

 • az előírt számú hospitáláson részt vett,
 • a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és
 • a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el.

 

 

5. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend

 

5.1. A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek köteles bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően 10 nappal.

5.2. A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli teljesítményét, szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok megismerését. Írásos összefoglalóját szakmai munka értékelését (minősítő vizsga) megelőzően 5 nappal juttatja el az intézményvezetőnek.

5.3. A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a közvetlen vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát megelőző  60 napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá.

 

5.3.1.A minősítés eredményeit tartalmazó minősítő dokumentumon szerepelnie kell

 

 • a minősítő vizsgán minősített nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló, pedagógus szakképzettséggel is rendelkező pedagógus
  • nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének és lakcímének
  • a minősítő vizsgát tevő által betöltött munkakör megnevezésének
  • a minősített munkavállaló pedagógus szakképzettsége megnevezésének
 • a minősítő vizsga bizottságában közreműködők nevének és beosztásának
 • a szakmai követelmények mindegyikét értékelő pontszámoknak
 • a hospitálási naplót értékelő pontszámnak
 • a minősítő vizsgán elérhető maximális pontszámnak
 • a gyakornok által elért összes pontszámnak
 • a gyakornok által elért %-os pontszámnak
 • a „kiválóan alkalmas”, „alkalmas”, „kevéssé alkalmas”, „alkalmatlan” minősítő bejegyzések egyikének.

 

A minősítés eredményeit tartalmazó, két példányban elkészített dokumentumot az intézmény vezetője írja alá, ellátja iktatószámmal és az intézmény körbélyegzőjével. A minősítés eredményeit tartalmazó dokumentum egyik példányát a minősítő vizsga napján a minősített gyakornoknak kell átadni, másik példányát az intézmény iktatott iratanyagai között – közalkalmazottak esetében a közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként – kell őrizni.

5.4. Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.

5.5. Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni.

 

 

 

6. Záradék

 

 

Jelen szabályzatot a Söjtöri Óvoda alkalmazotti közössége véleményezte.


Kelt: Söjtör, 2016. év szeptember 30.

 

……………………………………..                   PH.                      ...  ……………………….

intézményvezető                                                                         alkalmazotti közösség

képviseletében

 

MELLÉKLET

 

az egyes munkakörökben foglalkoztatott gyakornokok értékelési szempontjai

 

 1. Óvodai dajka

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszere egyes elemeinek megnevezése

Elérhető pontszám

Elért pontszám

1.

A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása.

3

2.

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával végzi.

3

3.

Az óvoda nevelőtestületével összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására.

3

4.

Szorosan együttműködik az óvodapedagógusokkal, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit.

3

5.

Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének alakításában.

3

6.

Segítő jelenlétével ösztönzi a kisgyermeket az önállóságra, időt adva a próbálkozásainak, a tévedés, a tévesztés lehetőségének, a tévedés, a tévesztés kijavításának is.

3

7.

Az intézményben lévő berendezéseket rendeltetésszerűen használja. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. Megtartja és megőrzi az egészséges és biztonságos munkakörülményeket.

3

8.

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit hivatali titokként megőrzi.

3

9.

Felmerülő problémák esetén önálló feladatmegoldása során nem lépi túl hatáskörét.

3

10.

A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége.

3

 

Összesen (pontszám)

 

30

….

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett eredménye:

 ….. %

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

……….

 

 

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi.

 

 

Kelt: …………, ……... év ………………. hó …… napján

 

 

 

………………………………………

 

intézményvezető

PH.